35،000 میلیارد ریال

دارایی تحت مدیریت مورد اعتماد سرمایه گذاران

عضویت در گروه مالی پاسارگاد

مشارکت در هولدینگ با برندی
خوشنام در نظام بانکداری کشور

متنوع ترین محصولات مالی در بازار سرمایه

خدمات مشاوره مالی، سرمایه و راهکارهای پشتیبانی تصمیم مالینهاد مالی ناظر در سکوهای تامین مالی جمعی

سبدگردانی

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره پذیرش

مشاور عرضه اوراق بهادار

پردازش اطلاعات مالی