آیکو

۳۵،۰۰۰ میلیارد ریال

دارایی تحت مدیریت مورد اعتماد سرمایه گذاران

عضویت در گروه مالی پاسارگاد

مشارکت در هولدینگ با برندی
خوشنام در نظام بانکداری کشور

متنوع ترین محصولات مالی در بازار سرمایه

خدمات مشاوره مالی، سرمایه و راهکارهای پشتیبانی تصمیم مالی

نهاد مالی ناظر در سکوهای تامین مالی جمعی

سبدگردانی

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره پذیرش

مشاور عرضه اوراق بهادار

پردازش اطلاعات مالی