جستجو

 

متولی‌گری

متولی یکی از ارکان صندوق های سرمایه گذاری می باشد که وظیفه آن نظارت مستمر بر عملکرد مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن جبران خسارت یا سود، ضامن نقدشوندگی، حسابرس و سایر ارکان صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اعلام موارد تخلف و یا جرم ارکان مزبور نزد سازمان و مراجع صالح قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی می باشد.