محصولات و راهکارها

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نيكوكاری
ميراث ماندگار پاسارگاد
(در سهام)
صندوق سرمايه گذاری مشترک
انديشمندان پارس نگر خبره
(در سهام)
215

ارائه داده های پردازش شده به محققان و دانشجویان

53

ارزشیابی و ارزیابی پروژه ها

5

تأسیس و کسب مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری

20

پروژه های بانکی و بازار سرمایه